Szczegółowe informacje w sprawie przyjęcia próbek:

Punkt Obsługi Klienta
telefon: (71) 322 50 37 wew. 25, (71) 322 50 38

Godziny przyjmowania próbek:
poniedziałek – piątek / godz. 7:30 – 14:00

Jak przekazać próbki do badań?

1) W STACJI

ETAP I: POBRANIE PRÓBEK

- próbki należy pobrać we własnym zakresie, zgodnie z właściwą instrukcją, po określeniu typu pobieranego materiału oraz rodzaju badań;

- dopuszczalne rodzaje opakowań:

  • próbki gleby z gruntów ornych i użytków zielonych: pudełka tekturowe, torebki foliowe, pojemniki plastikowe;
  • próbki gleby z sadów: torebki foliowe, pojemniki plastikowe;
  • próbki gleby do oznaczenia azotu mineralnego: woreczki strunowe;
  • gleby i podłoża ogrodnicze (stałe): torebki foliowe, pojemniki plastikowe, opakowania szklane;
  • materiał roślinny: torebki foliowe, pojemniki plastikowe;
  • nawozy (stałe): torebki foliowe, pojemniki plastikowe;
  • próbki płynne: butelki plastikowe, opakowania szklane.

- opakowania próbek należy oznaczyć standardową numeracją (tj. 1, 2, 3, itd., a w przypadku poboru dwóch warstw gleby: 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, itd. - przy czym A jest warstwą górną, wierzchnią, natomiast B – warstwą dolną, głębszą);

- opakowania szklane powinny być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, mogącymi powstać podczas transportu;

- opakowania próbek płynnych powinny być szczelne, zabezpieczone przed wyciekiem materiału do badań;

Prawidłowe pobranie próbek gwarantuje uzyskanie wiarygodnych wyników badań.

Prosimy nie wrzucać papierowych kartek z nr do gleby (papier ulega zniszczeniu pod wpływem wilgoci).

Instrukcje pobierania próbek

Kryteria przydatności próbek do badań

ETAP II: DOSTARCZENIE PRÓBEK DO STACJI

- pobrane próbki należy dostarczyć osobiście do Punktu Obsługi Klienta OSChR we Wrocławiu;

- prosimy dołączyć wydrukowane i wypełnione zlecenie lub kartkę z informacjami: dane zleceniodawcy (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres,  nr telefonu, email), rodzaj próbki (np. gleba rolnicza, gleba ogrodnicza, nawóz, itp.) oraz zlecany zakres badań, a w przypadku gleb rolniczych dodatkowo dane dotyczące gospodarstwa: położenie gruntów (gmina, powiat i województwo), powierzchnię gospodarstwa oraz powierzchnię, jaka zostaje przebadana;

- w przypadku braku wypełnionego druku zlecenia, osoba dostarczająca próbki (zleceniodawca lub przedstawiciel zleceniodawcy) wypełnia dokument w siedzibie Stacji;

Druki podstawowych zleceń

ETAP III: DOKONANIE OPŁATY ZA BADANIA

Po dostarczeniu próbek do siedziby OSChR, warunkiem rozpoczęcia realizacji zlecenia jest wniesienie należnej opłaty (podstawa prawna - Rozporządzenie MRiRW z dnia 08.08.2014 r., Dz.U. poz.1210).

Opłaty należy dokonać gotówką w kasie OSChR lub przelewem na konto bankowe, podając w tytule przelewu dane zleceniodawcy (imię i nazwisko lub nazwę firmy).

Konto OSChR we Wrocławiu:
Bank NBP O/O Wrocław
39 1010 1674 0027 0122 3100 0000

ETAP IV: OCZEKIWANIE NA WYNIKI

Termin realizacji zlecenia uzależniony jest od rodzaju materiału i zakresu badań.

Terminy realizacji zleceń