ZADANIA OKRĘGOWEJ STACJI CHEMICZNO-ROLNICZEJ WE WROCŁAWIU

Zgodnie z art. 28 Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, do zadań okręgowych stacji chemiczno-rolniczych należy:

 • wykonywanie analiz gleb, roślin, płodów rolnych i leśnych;
 • doradztwo w sprawach nawożenia;
 • wykonywanie badań jakości nawozów i środków wspomagających uprawę roślin, w tym również produktów nawozowych UE;
 • wykonywanie ekspertyz i wydawanie opinii o zasobności gleb, składzie chemicznym roślin, nawozów i środków wspomagających uprawę roślin, a także prawidłowym stosowaniu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin;
 • prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej w zakresie, o którym mowa w pkt. 1–4;
 • tworzenie i prowadzenie bazy danych dotyczących zasobności gleb w azot i fosfor oraz zanieczyszczenia azotanami wód w profilu glebowym do 90 cm od powierzchni gruntu;
 • wykonywanie innych zadań z zakresu agrochemicznej obsługi rolnictwa, powierzonych przez Krajową Stację Chemiczno-Rolniczą.

Okręgowe stacje chemiczno-rolnicze, wykonując powyższe zadania, pobierają opłaty za:

 • analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne:
  • gleb mineralnych i organicznych,
  • ziem i gleb ogrodniczych, podłoży ogrodniczych, pożywek i wody,
  • materiału roślinnego,
  • osadów ściekowych,
  • nawozów naturalnych, organicznych, organiczno-mineralnych i mineralnych,
  • środków wspomagających uprawę roślin,
  • wapien nawozowych i środków wapnujących,
  • produktów nawozowych UE;
 • badania gleb na potrzeby doradztwa nawozowego;
 • badania materiału roślinnego na potrzeby doradztwa rolniczego;
 • prace terenowo-kartograficzne (pobieranie próbek do badań, sporządzanie map odczynu i zasobności gleby);
 • opracowanie wyników przeprowadzonych analiz i badań;
 • działalność szkoleniową i informacyjną na zlecenie podmiotu.

Ponadto okręgowe stacje chemiczno-rolnicze:

 • wykonują badania monitoringowe w cyklu rocznym i kilkuletnim, których wyniki przekazywane są do Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej;
 • pobierają próbki nawozów i środków wspomagających uprawę roślin przeznaczonych do badań i wydania opinii przez upoważnione instytuty na rzecz podmiotów starających się o uzyskanie zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzenie ich do obrotu;
 • zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie integrowanej produkcji, dokonują badań laboratoryjnych i wydają zaświadczenia o nie przekroczeniu w roślinach i produktach roślinnych zawartości azotanów oraz metali ciężkich (kadmu i ołowiu).

 

BADANIA AGROCHEMICZNE

arrow_down.png

WŁAŚCIWA OCENA KONDYCJI GLEBY

arrow_down.png

OPTYMALNE NAWOŻENIE 

arrow_down.png

MNIEJSZE NAKŁADY FINANSOWE NA ŚRODKI PRODUKCJI

PLONY O WYSOKICH PARAMETRACH JAKOŚCIOWYCH

PRODUKCJA BEZPIECZNA DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!