Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza we Wrocławiu posiada akredytację nr AB 779 przyznaną przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). 

pca_icon.png

Zakres akredytacji obejmuje pobieranie próbek gleby i nawozów oraz badania właściwości chemicznych i fizykochemicznych  gleb mineralnych, gleb organicznych, gleb i podłoży ogrodniczych, nawozów naturalnych, organicznych, organiczno-mineralnych i mineralnych oraz środków wapnujących w tym wapna nawozowego, a także materiału roślinnego i osadów ściekowych.

Dział Laboratoryjny zapewnia wysoką jakość swoich badań poprzez wdrożenie systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Analizy wykonywane są przez odpowiednio wykwalifikowany personel z wykorzystaniem aparatury spełniającej najwyższe wymagania norm jakościowych.

CERTYFIKAT AKREDYTACJI LABORIATORIUM BADAWCZEGO

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO

 

Laboratorium Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej we Wrocławiu oferuje:

I. Badania akredytowane w zakresie analizy m.in.:

 • gleb mineralnych na zawartość makroelementów i mikroelementów, azotu mineralnego, metali ciężkich, siarki siarczanowej, węgla organicznego oraz składu granulometrycznego metodą laserową,
 • gleb organicznych na zawartość makroelementów,
 • gleb i podłoży ogrodniczych na zawartość składników pokarmowych,
 • wszystkich rodzajów gleb pod kątem odczynu,
 • materiału roślinnego na zawartość metali ciężkich oraz azotanów i azotynów,
 • nawozów mineralnych, organicznych, naturalnych oraz organiczno-mineralnych, a także środków wspomagających uprawę roślin na zawartość makroelementów,
 • wapna nawozowego i środków wapnujących,
 • osadów ściekowych,
 • wód na zawartość azotanów.

II. Badania nieakredytowane, jako analizy uzupełniające, m.in.:

 • gleb mineralnych na zawartość substancji organicznej, siarki ogólnej, azotu ogólnego, a także oznaczenie ciężaru objętościowego, kwasowości hydrolitycznej, sumy zasad wymiennych, kationów wymiennych,
 • gleb organicznych na zawartość mikroelementów,
 • gleb i podłoży ogrodniczych na zawartość sodu oraz oznaczenie ciężaru objętościowego i kationów wymiennych,
 • materiału roślinnego na zawartość makroelementów, siarki ogólnej, azotu ogólnego, azotu azotanowego, arsenu,
 • nawozów mineralnych na zawartość mikroelementów i metali ciężkich,
 • nawozów organicznych, naturalnych oraz organiczno-mineralnych, a także środków wspomagających uprawę roślin na zawartość mikroelementów, siarki ogólnej, rtęci, arsenu, oznaczenie odczynu,
 • osadów ściekowych na zawartość rtęci, sodu, boru, manganu, siarki ogólnej,
 • wód na zawartość fosforanów.

Szczegółowe informacje w zakresie wykonywanych analiz można uzyskać w Punkcie Obsługi Klienta pod nr telefonu: (071) 322-50-37 wew. 25.